Serveis

SERVEI

Territori

Obres executades

Productes emprats

Experiència

Realització de treballs de pavimentació, estesa i compactació d’aglomerats asfàltics

Principat d'Andorra

+150

Mescles asfàltiques

Des de 1992

Preparació i adequació de superfícies amb materials granulars i tractaments amb regs

Principat d'Andorra

+115

Àrids

Més de 20 anys