Mescles asfàltiques en calent

Producció pròpia i subministrament a tercers

Disposem dels recursos humans, materials i mecànics propis necessaris per al correcte disseny, fabricació i posada en obra de diferents tipus de mescles asfàltiques complint tots els estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcatge CE).

Disposem d’una planta d’aglomerat asfàltic, tant per a consum propi com per a subministrament a tercers.